Penanggung Jawab Harian

 

Ketua Umum : Nizar Surya Isadono

        Ketua 1 :                                                                                 Ketua 2 :

  Itmam Ni’ami Faiz                                                                    Roya Sukma

         Sekretaris 1 :                                                                          Sekretaris 2 :

M. Triyono Pratama Bahar                                                        Rio Rizky Pratama

          Bendahara 1 :                                                                       Bendahara 2 :

         Farawah Mawaddah                                                            Karina Dewyn Senda